Niewidomy z asystentem

Okręg Pomorski Polskiego Związku Niewidomych w Gdańsku
Realizuje projekt pod nazwą
„Niewidomy z asystentem”
dofinansowany ze środków
Funduszu Solidarnościowego 
Umowa nr W/MOPR/535/DOTACJE/48/ASYSTENT OSOBISTY OS. NIEPEŁNOSPRAWNEJ/4/2020 z dnia 01.04.2020 r.
Termin realizacji zadania 01.04.2020 - 31.12.2020

Głównym celem naszego projektu jest prowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej wzrokowo. Osoby objęte wsparciem będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystentów m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwianiu codziennych spraw urzędowych, dostępu do lekarzy, rehabilitacji czy aktywizacji zawodowej. Projekt ma także na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez np. w uczestnictwo w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, sportowych czy rodzinnych.
Planujemy świadczyć usługi asystenckie dla 25 osób niewidomych lub słabowidzących w stopniu znacznym lub umiarkowanym. Osoby te muszą być mieszkańcami Gdańska. Planujemy, że każdy beneficjent otrzyma 30 godzin wsparcia w ciągu miesiąca. Wsparcie może być udzielane w każdy dzień tygodnia w godzinach 7.00 – 22.00.
Zadanie realizowane będzie w miejscu zamieszkania beneficjenta oraz w innych miejscach na terenie województwa pomorskiego, w zależności od potrzeb osoby niepełnosprawnej.
Umowę podpisaliśmy z Gminą Miasta Gdańsk.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w naszym projekcie.

Dodatkowe informacje