Informacja o Walnym Zebraniu Koła

Zarząd Koła Powiatowego Polskiego Związku  Niewidomych w

Kartuzach informuje, że dnia 12.09.2019 roku (czwartek)

o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim w Kartuzach ul. Hallera 1

(sala konferencyjna)  odbędzie Walne Zebranie Koła.

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór Komisji mandatowo-skrutacyjnej.

3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Koła.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie regulaminu Walnego Zebrania Koła.

6. Wybór komisji uchwał i wniosków Walnego Zebrania Koła.

7. Sprawozdanie ustępującego zarządu koła.

8. Sprawozdanie komisji rewizyjnej okręgu.

9. Dyskusja nad sprawozdaniami - przyjęcie sprawozdań.

10. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła.

11. Wybory

· Prezesa Zarządu Koła

· Członków Zarządu Koła

· Delegatów na OZDEL

12. Ogłoszenie wyników.

13. Dyskusja programowa na kolejną kadencję pracy koła.

14. Przyjęcie uchwały programowej oraz przyjęcie wniosków.

15. Zamknięcie Zebrania.

Prosimy o zabranie legitymacji Polskiego Związku Niewidomych, która będzie dokumentem uprawniającym do uczestnictwa w głosowaniu.

 

Za zarząd – Janina Doba Prezes Koła PZN w Kartuzach

Dodatkowe informacje